Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
OGŁOSZENIE - WYZNACZENIA 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-l, pkt 1a lit. a-d oraz 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. 2018.1557 tj.) ogłasza nabór kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w 2021 r.

 

 1. Rodzaj czynności dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji:
 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu złotowskiego,
 2. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu złotowskiego,
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz świadectw zdrowia na terenie powiatu złotowskiego,
 4. sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju na terenie powiatu złotowskiego,   
 5. badanie mięsa zwierząt łownych na terenie powiatu złotowskiego,
 6. sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia na terenie powiatu złotowskiego,
 7. sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich na terenie powiatu złotowskiego,
 8. sprawowanie nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab na terenie powiatu złotowskiego,
 9. sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych  i produktów jajecznych na terenie powiatu złotowskiego,
 10. pobieranie próbek do badań na terenie powiatu złotowskiego,
 11. sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią na terenie powiatu złotowskiego,
 12. badanie laboratoryjne na obecność włośni na terenie powiatu złotowskiego.

 

1a) Rodzaj czynności dla lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt:

 1. szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu złotowskiego,
 2. sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu złotowskiego,
 3. badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz świadectw zdrowia na terenie powiatu złotowskiego,
 4. pobieranie próbek do badań na terenie powiatu złotowskiego.
 1. Czynności dla osób niebędących pracownikami Inspekcji, posiadających odpowiednie kwalifikacje, do wykonywania niektórych czynności pomocniczych:
 • pomoc przy  badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa obejmująca sprawdzanie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby, pomiaru temperatury wewnętrznej ciała zwierząt, rutynowego badania poubojowego tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa, znakowania mięsa w rzeźni na terenie powiatu złotowskiego, 
 • pomoc przy  poskramianiu świń wykonywana w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu złotowskiego,
 • pomoc przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań klinicznych zwierząt, ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych, pomoc przy pobieraniu próbek do badań oraz sekcji zwłok na terenie powiatu złotowskiego.

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe weterynaryjne,

- min. wykształcenie techniczne weterynaryjne oraz roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt (dotyczy punktu 2 dla osób wykonujących czynności pomocnicze).

- posiadanie prawa jazdy kategorii B,

- umiejętność obsługi komputera,

- znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom)*;
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego*;
 • życiorys i list motywacyjny*;
 • zaświadczenie o odbyciu rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt  -  w przypadku wykonywania badań rozpoznawczych u zwierząt nadzoru nad miejscami skupu, sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami, pokazami, konkursami zwierząt, badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia a także w przypadku wykonywania czynności pomocniczych – dotyczy punktu 2 dla osób wykonujących czynności pomocnicze*;
 • zaświadczenie o ukończonej  3 – miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa*;
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie badania na włośnie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie – zał. Nr 4;₎
 • aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii;
 • aktualna książeczka zdrowia/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • aktualne badania okulistyczne;
 • aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z BHP*;
 • aktualne zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii*;
 • aktualne zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej  działalności gospodarczej albo od pracodawcy lub innego zleceniodawcy o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę lub innej umowy - zlecenia (z wyłączeniem osób, które złożyły w PIW w Złotowie druk ZUS PEL)*;
 • prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1;
 • prawidłowo wypełniony wniosek o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy - zlecenia – zał. Nr 2 lub zał. Nr 3.
 • aktualny wpis do ewidencji zakładów leczniczych /w przypadku pkt. 1a/.

Osoby ubiegające się po raz kolejny o wyznaczenie mogą punkty oznaczone * pominąć chyba, że nastąpiły zmiany, które należy ujawnić przed zawarciem umowy – wyznaczenia. 

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do 30 listopada  2020r.
w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie, ul. 8 Marca 5
w godz. od 7:00 do 15:00.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia.

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania:

 1. Zał. 1 Oświadczenie zleceniobiorcy
 2. Zał. 2 Podanie o wyznaczenie lek. wet.
 3. Zał. 3 Podanie o wyznaczenie  pomocnik
 4. Zał. 4 Oświadczenie karalność

   

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie z siedzibą przy ulicy 8 Marca 5, 77-400 Złotów, tel.: 67 263 51 54, adres e-mail: zlotow.piw@wetgiw.gov.pl;
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Ewa Manthey, e-mail: iodo@manthey.com.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru w celu realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu w ramach umowy – zlecenia w 2021 r.
 • Informacje o odbiorcach danych: Inspektorat Weterynarii w Złotowie, w szczególności komisja do spraw naboru;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszego naboru;
 • Uprawnienia:
  - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 76
Wprowadzony przez: Marek Winiarski
Data opublikowania: 2020-11-04 14:25:59