Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

      Co to jest?
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynk

PLW.272.3.2015                                                                   Złotów, dn. 28.10.2015r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia

 

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5

II. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. z późniejszymi zmianami) informuję, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garażu pięciostanowiskowego

- etap IV

przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wspomnianej ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 269774 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
 

 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garażu pięciostanowiskowego - etap IV

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie , ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 263 5154, faks 67 263 51 54.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garażu pięciostanowiskowego - etap IV.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

    1) roboty ziemne tj. wykop osadzenie słupków ogrodzenia i osadzenie obrzeża,

2) wykonanie ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych,

3) długość ogrodzenia około 53.0 mb,

4) wysokość paneli 1,5 m,

5) obsadzenie obrzeży trawnikowych 6x30x100 cm na podbudowie betonowej,

6) panele i słupki ocynkowane i powlekane - kolor, wzór i poziom posadowienia wg istniejącego ogrodzenia,

7) brama przesuwna z napędem elektrycznym, wysokością, wzorem i kolorem dopasowana do ogrodzenia. Światło otworu po otwarciu bramy 450cm,

8) wykonanie utwardzenia z kostki typu polbruk przy schodach wejściowych głównych.

2. Ogrodzenie oznaczone na planie zagospodarowania terenu - B do C, C do D i D do D1 - według załącznika graficznego.

3. Dołączony do SIWZ przedmiar stanowi element pomocniczy.

4. Dołączony plan zagospodarowania terenu określa miejsce wykonania przedmiotowego ogrodzenia.

5. Z uwagi na to, że wynagrodzenie dla wykonawcy ma charakter ryczałtu zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego, tj. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru prac, przed złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić wizję lokalną oraz dokonać koniecznych pomiarów i wyliczeń w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

6. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie budowlanym i opisie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczone materiały powinny posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania (PN, atesty, aprobaty, certyfikaty itp.).

7. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że roboty budowlane prowadzone będą na terenie w obrębie którego prowadzone będą inne prace budowlane oraz znajdują się budynki niepodlegające wyłączeniu z eksploatacji na czas prowadzonych robót budowlanych, dlatego Wykonawca w oferowanej cenie winien uwzględnić wszelkie ew. koszty wynikające z utrudnień związanych z taką sytuacją.

8. O wszelkich pytaniach kierowanych do Zamawiającego, udzielonych odpowiedziach oraz wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy zgłoszą zainteresowanie udziałem w postępowaniu oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, na której udostępniono niniejszą SIWZ (www.bip.zlotow-powiat.pl/, zakładka Zamówienia publiczne- przetargi, piwzlotow.nbip.pl).

II.1.5) Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniającyh

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

       Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

       Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ogrodzenia panelowego oraz dołączył dowody dotyczących wykazanych robót budowlanych, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

       Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz załączenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;

b) Poświadczenie odbycia wizji lokalnej potwierdzone przez inwestora lub osobę przez niego wskazaną;

c) Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału;

d) Upoważnienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku oferty wspólnej (konsorcjum);

e) W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - b) okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach - 5

IV.2.2) Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w rejestrach publicznych;

2) opóźnienie w przekazaniu terenu robót;

3) przedłużenie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;

4) opóźnienie spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.);

5) zmiany stanu prawnego;

6) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej.

Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlotow-powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie, ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy InspektoraT Weterynarii w Złotowie, ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- pdf

Pozwolenie na budowę- pdf

Aneks do pozwolenia na budowę- pdf

Przedmiar robót- pdf

Plan zagospodarowania terenu- pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 990
Wprowadzony przez: Marek Winiarski
Data opublikowania: 2015-10-12 13:11:37