Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

      Co to jest?
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa... - etap III

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Złotów, dn. 14.09.2015

PLW.272.2.2.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie,  77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907.j.t. z późn. zm.) informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garażu pięciostanowiskowego - etap III”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907.j.t. z późn. zm.)  wybrano ofertę złożoną przez:

GLAZ – MAN S.C., Bogusław Manikowski, Ryszard Manikowski, al. Mickiewicza21, 77-400 Złotów

III. Uzasadnienie wyboru:

  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryteriach oceny ofert:

  1. cena – 95 pkt,
  2. okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach – 5 pkt.

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

  1. Spółdzielnia Rzemieślnicza KRAJNA

ul. Cechowa 11, 77-400 Złotów

  • ocena w kryterium cena - 93,43 pkt
  • ocena w kryterium okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach - 5 pkt
  • ogółem – 98,43 pkt
  1. GLAZ – MAN S.C., Bogusław Manikowski, Ryszard Manikowski, al. Mickiewicza 21, 77-400 Złotów
  • ocena w kryterium cena - 95 pkt
  • ocena w kryterium okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach - 5 pkt
  • ogółem – 100 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2, która uzyskała łącznie największą liczbę punktów w wymaganych przez Zamawiającego kryteriach.

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać, zgodnie z art. 94 ust 1 pkt  2  ustawy Prawo zamówień publicznych, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 628
Wprowadzony przez: Marek Winiarski
Data opublikowania: 2015-09-14 13:35:16