Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

      Co to jest?
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynk

PLW.272.1.2015                                                                             

Złotów, dn. 27.08.2015r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia

 

I Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5

II. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. z późniejszymi zmianami) informuję, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garażu pięciostanowiskowego

- etap III

przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wspomnianej ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 205336 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Informacja o unieważnieniu postępowania-pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie , ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 67 263 5154, faks 67 263 51 54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://piwzlotow.nbip.pl/piwzlotow/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garażu pięciostanowiskowego- etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Wykonanie budynku garażowego i zagospodarowanie terenu:

1.1. Roboty ziemne,

1.2. Roboty fundamentowe,

1.3. Roboty murowe parter,

1.4. Konstrukcja i pokrycie dachu,

1.5. Stolarka,

1.6. Podłoża, podkłady i posadzki,

1.7. Tynki wewnętrzne i malowanie,

1.8. Tynki zewnętrzne i malowanie.

2. Zagospodarowanie terenu:

2.1. Dojścia i dojazdy oraz plac,

2.2. Wykonanie ogrodzenia poprzez,

2.3. Wykonanie boksu na odpady.

3. Prace niezbędne do wykonania w budynku biurowym:

3.1 Podłoża, podkłady, posadzki i schody zewnętrzne z balustradami - rozbudowa z wejściem,

3.2 Tynki i okładziny wewnętrzne - rozbudowa z wejściem,

3.3 Stolarka drzwiowa w całym budynku,

3.4. Tynki i okładziny wewnętrzne /stara część/ oraz instalacje telekomunikacyjna, rtv, alarmowa i monitoring wewnętrzny w całym budynku,

3.5. Posadzki, schody, balustrada /część stara/ i wejście od podwórka,

3.6. Elewacja i monitoring zewnętrzny.

4. Wykonanie instalacji gazowej.

5. Wykonanie instalacji wodociągowej.

6. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

7. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej.

8. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

9. Wykonanie klimatyzacji:

9.1. klimatyzatory ścienne 7,8 kW,

9.2. klimatyzatory ścienne 9,5 kW.

10. Wykonanie instalacji elektrycznej na parterze - oświetlenie ENERGOOSZCZĘDNE LEDOWE.

11. Wykonanie instalacji elektrycznej na parterze - gniazda 1-f. i 3-f. oraz komputerowe.

12. Wykonanie rozdzielni głównej RG oraz WLZ.

13. Wykonanie rozdzielni R1 i Rk-1 na parterze wraz zasilaniem.

14. Wykonanie instalacji elektrycznej na piętrze wraz z oświetleniem - OŚWETLENIE ENERGOOSZCZĘDNE LEDOWE.

15. Wykonanie instalacji elektrycznej na piętrze: gniazda 1-f. i 3-f. oraz komputerowe.

16. Wykonanie rozdzielni R2 i Rk-2 na piętrze wraz z zasilaniem.

17. Montaż UPS 15-20kVA - wycena indywidualna zgodnie z DTR producenta.

18. Wykonanie instalacji elektrycznej do podgrzewania rynien - wycena indywidualna zgodnie z DTR producenta.

19. Wykonanie instalacji odgromowej.

20. Przeprowadzenie prac regulacyjno - pomiarowych.

21. Wykonanie mebli pod zabudowę.

22. Szczegółowy zakres rzeczowy dot. przedmiotu zamówienia określono w dokumentacjach projektowych, które dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie, ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów po uprzednim ustaleniu terminu z Panem Markiem Winiarskim tel. 515 138 900 lub 67 263 51 54, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, który stanowi element pomocniczy.

23. Z uwagi na to, że wynagrodzenie dla wykonawcy ma charakter ryczałtu zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego, tj. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru prac, przed złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić wizję lokalną oraz dokonać koniecznych pomiarów i wyliczeń w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

II.1.5) Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 44.11.40.00-2, 44.11.41.00-3, 45.11.12.00-0, 45.26.22.10-6, 45.26.25.20-2, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 30 000 zł - (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 26.08.2015 roku do godziny 10.00.

3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie ul. 8 Marca, 77-400 Złotów Nr rachunku 95 2030 0045 1110 0000 0388 4700.

5. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty: Wadium - przetarg na roboty budowlane.

6. Dokument stanowiący poświadczenie wniesienia wadium Wykonawca powinien dołączyć do oferty.

7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium -zgodnie z zapisem art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz: a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał roboty/tę budowlane/ą o podobnym charakterze i zakresie do przedmiotu zamówienia na łączną wartość minimum 800 000,00 zł oraz załączeniem dowodów dotyczących wykazanych robót budowlanych, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ ; 

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej na budowie w poszczególnych branżach:

1) instalacji elektrycznej,

2) instalacji sanitarnej - wodnokanalizacyjnej,

3) ogólnobudowlanej,

4) drogowej, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie (wg wzoru załączonego do SIWZ), że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o której mowa powyżej posiada wyżej wymagane uprawnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz załączenie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- należycie wykonał roboty/tę budowlane/ą o podobnym charakterze i zakresie do przedmiotu zamówienia na łączną wartość minimum 800 000,00 zł oraz załączeniem dowodów dotyczących wykazanych robót budowlanych, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej na budowie w poszczególnych branżach: 1) instalacji elektrycznej, 2) instalacji sanitarnej - wodnokanalizacyjnej, 3) ogólnobudowlanej, 4) drogowej, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie (wg wzoru załączonego do SIWZ), że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o której mowa powyżej posiada wyżej wymagane uprawnienia.;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł..

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;

2. Poświadczenie odbycia wizji lokalnej potwierdzone przez inwestora lub osobę przez niego wskazaną;

3. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa winien je przedstawić w formie oryginału;

4. Upoważnienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku oferty wspólnej (konsorcjum).

5. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesiącach - 5

IV.2.2)Nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w rejestrach publicznych;

2) opóźnienie w przekazaniu terenu robót;

3) przedłużenie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;

4) opóźnienie spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.);

5) zmiany stanu prawnego;

6) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu poniesionych kosztów związanych z koniecznością przedłużenia terminu wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zlotow-powiat.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- pdf

Przedmiary robót jako element pomocniczy-pdf

Pozwolenie na budowę- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa...- pdf

Pozwolenie na budowę- budowa garażu pięciostanowiskowego.pdf

Aneks do pozwolenia na budowę nr 315.pdf

Aneks do pozwolenia na budowę nr 316.pdf

SST- Instalacja centralnego ogrzewania.pdf

SST- Instalacje elektryczne, rtv, telekomunikacyjne i monitoringu.pdf

SST- Roboty w zakresie utwardzenia terenu.pdf

SST- Instalacja wody zimnej, cwu, cyrkulacji cwu, instalacja kanalizacji sanitarnej.pdf

SST- Wymagania ogólne.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1076
Wprowadzony przez: Marek Winiarski
Data opublikowania: 2015-08-11 13:42:44