Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

      Co to jest?
Wykonanie ogrodzenia panelowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Złotów, dn. 15.10.2014r.

PLW.272.2.2.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie,

 77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5

II. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907.j.t. z późn. zm.) informuję, że w wyniku postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

„Wykonanie ogrodzenia panelowego”

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907.j.t. z późn. zm.)  wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Furman, 77-424 Zakrzewo, Wersk 17

III. Uzasadnienie wyboru:

  Oferta uzyskała najwyższą ocenę w kryterium „cena-100%”

IV. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

  1. „PRODUSTAL”P.P.H.U. inż. Andrzej Smarzyński

ul. Torowa 9, 62-400 Słupca

ocena w kryterium „cena-100%”

Ogółem – 85,31 pkt

  1. Usługi Ogólnobudowlane Mariusz Furman

Wersk 17, 77-424 Zakrzewo

ocena w kryterium „cena-100%”

Ogółem – 100 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2, która uzyskała największą liczbę punktów w wymaganym przez Zamawiającego kryterium.

Umowę o zamówienie publiczne należy podpisać, zgodnie z art. 94 ust 1 pkt  2  ustawy Prawo zamówień publicznych, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 681
Wprowadzony przez: Marek Winiarski
Data opublikowania: 2014-10-15 12:44:40