Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem są prace remontowo-malarskie w budynku Inspektoratu Weterynarii, ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów obejmujące zakresem części:

 • biura na poziomie parteru i I piętra: korytarze, WC, klatka schodowa ok. 1000m2

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Celem prac jest usuniecie starych powłok malarskich, wykonanie uzupełnień tynków i ich wyrównanie, gruntowanie podłożą, wykonanie ochron narożników, malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w naszym sekretariacie lub przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres piwzlotow@piwzlotow.pl, najpóźniej do dnia 07.05.2021r.  

Informacja dotycząca aktualnej sytuacji oraz oceny ryzyka związanej z występowaniem HPAI w Europie

Pliki do pobrania – Analiza grypa ptaków PIWet 20 listopada 2020

 

Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz

            Obowiązek zgłoszenia przez właściciela zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  z dnia 11 marca 2004r. (t.j. 2020.1421).  Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Procedura zgłaszania padnięć:

Informację o padnięciu zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie, z podaniem wymaganych danych:

a)    Imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia,
b)    Nr kolczyka zwierzęcia,
c)    Data urodzenia zwierzęcia,
d)    Data i godzina padnięcia zwierzęcia,
e)    Przyczyna padnięcia,  jeśli znana,
f)     Płeć  padłego zwierzęcia,
g)    Ilość sztuk bydła pozostałą w gospodarstwie,
h)    Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia,
i)     Czy zgłaszano już zakładowi utylizacyjnemu konieczność odbioru padliny lub jaki zakład odebrał już padłą sztukę.

Zakłady utylizacji:

 • STRUGA S.A.
  Jezuicka Struga 3, 88-111 Rajewo
  tel. +48 52 3511090
  tel./fax. +48 52 3512524
  email: struga@struga.pl
  Pogotowie Utylizacyjne - tel. 52 351 10 39,  668 570 592
 • Zakład Utylizacyjny "EKOUTIL" Śmiłowo
  ul. Pilska 1, 64-810 KACZORY
  tel./fax. +48 672814306
  telefony całodobowe:
  tel. kom. +48 667 984290
  tel. kom. +48 667 984135
  tel. +48 67 2814261
 • P.P.H. HETMAN Sp. z o.o.
  Florianów 24, 99-311 Bedlno
  tel. kom. +48 662 041241
  tel./fax +48 24 2821653; BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212
 • email: hetman@hetman.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie udostępnia poradniki dla rolników opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dotyczące:

 1. Prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie;
 2. Prowadzenia „rzeźni rolniczej”.

Pliki do pobrania:

Prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie

Prowadzenia „rzeźni rolniczej”

 

UWAGA !!!

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM

PROSIMY O KONTAKT TELEFINICZNY: 67 263 51 54
LUB MAILOWY: zlotow.piw@wetgiw.gov.pl

 

TELEFON ALARMOWY CZYNNY CAŁĄ DOBĘ:

+48 515 138 900 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie informuje, że na drukach opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję, wydanych do obiegu od nr 031501 do nr 032940 pojawił się błąd nr NIP 764-14-51-816, oraz w nr konta bankowego 23 1010 1469 0069 6922 3100 000.

Poniżej zamieszczamy prawidłowe dane niezbędne do realizacji płatności:

 • NIP: 767-14-51-816
 • Konto: 23 1010 1469 0069 6922 3100 0000

 

Z poważaniem

Marek Winiarski

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Złotowie

ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do Żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55)

ROZDZIAŁ VI UBÓJ Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby mięso zwierząt gospodarskich kopytnych poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią było wykorzystane do celów spożycia przez ludzi wyłącznie, jeśli spełnia poniższe wymogi.

1. Zwierzę zdrowe pod wszystkimi innymi względami miało wypadek, który uniemożliwił jego transport do rzeźni z przyczyn podyktowanych jego dobrostanem.

2. Zwierzę musi zostać poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii.

3. Zwierzę poddane ubojowi i odkrwawieniu musi zostać przewiezione do rzeźni w higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki. Usunięcia żołądka i jelit, bez dalszej obróbki poubojowej, można dokonać na miejscu, pod nadzorem lekarza weterynarii. Wszelkie usunięte narządy wewnętrzne muszą towarzyszyć zwierzęciu do rzeźni, oraz muszą być oznakowane jako przynależące do tego zwierzęcia.

4. Jeśli od chwili dokonania uboju do przybycia do rzeźni upływa więcej niż dwie godziny, zwierzę musi zostać schłodzone. Jeżeli klimat na to zezwala, nie ma konieczności poddawania zwierzęcia chłodzeniu aktywnemu.

5. Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę, stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji.

6. Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni poświadczenie lekarza weterynarii, stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, jego datę i czas oraz przyczynę uboju z konieczności, a tak że charakter leczenia, jakie zastosował lekarz weterynarii wobec danego zwierzęcia.

Pliki do pobrania – Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią

Pliki do pobrania – Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią

Pliki do pobrania – Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią

 

 
1 do 10 z 27