Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie udostępnia poradniki dla rolników opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dotyczące:

  1. Prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie;
  2. Prowadzenia „rzeźni rolniczej”.

Pliki do pobrania:

Prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie

Prowadzenia „rzeźni rolniczej”

 

UWAGA !!!

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM

PROSIMY O KONTAKT TELEFINICZNY: 67 263 51 54
LUB MAILOWY: zlotow.piw@wetgiw.gov.pl

 

TELEFON ALARMOWY CZYNNY CAŁĄ DOBĘ:

+48 515 138 900 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie informuje, że na drukach opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję, wydanych do obiegu od nr 031501 do nr 032940 pojawił się błąd nr NIP 764-14-51-816, oraz w nr konta bankowego 23 1010 1469 0069 6922 3100 000.

Poniżej zamieszczamy prawidłowe dane niezbędne do realizacji płatności:

  • NIP: 767-14-51-816
  • Konto: 23 1010 1469 0069 6922 3100 0000

 

Z poważaniem

Marek Winiarski

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Złotowie

ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do Żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55)

ROZDZIAŁ VI UBÓJ Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ

Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są zapewnić, aby mięso zwierząt gospodarskich kopytnych poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią było wykorzystane do celów spożycia przez ludzi wyłącznie, jeśli spełnia poniższe wymogi.

1. Zwierzę zdrowe pod wszystkimi innymi względami miało wypadek, który uniemożliwił jego transport do rzeźni z przyczyn podyktowanych jego dobrostanem.

2. Zwierzę musi zostać poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii.

3. Zwierzę poddane ubojowi i odkrwawieniu musi zostać przewiezione do rzeźni w higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki. Usunięcia żołądka i jelit, bez dalszej obróbki poubojowej, można dokonać na miejscu, pod nadzorem lekarza weterynarii. Wszelkie usunięte narządy wewnętrzne muszą towarzyszyć zwierzęciu do rzeźni, oraz muszą być oznakowane jako przynależące do tego zwierzęcia.

4. Jeśli od chwili dokonania uboju do przybycia do rzeźni upływa więcej niż dwie godziny, zwierzę musi zostać schłodzone. Jeżeli klimat na to zezwala, nie ma konieczności poddawania zwierzęcia chłodzeniu aktywnemu.

5. Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę, stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji.

6. Zwierzęciu musi towarzyszyć do rzeźni poświadczenie lekarza weterynarii, stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, jego datę i czas oraz przyczynę uboju z konieczności, a tak że charakter leczenia, jakie zastosował lekarz weterynarii wobec danego zwierzęcia.

Pliki do pobrania – Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią

Pliki do pobrania – Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią

Pliki do pobrania – Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

Plik do pobrania – Informacja GLW - program IBR IPV oraz BVD MD

Plik do pobrania – Rozporządzenie MRiRW w spr. programu zwalczania IBR/IPV oraz BVD MD

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie

zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r.

(Dz.U. 2018 poz. 36 z późn. zm.)

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadań

w ramach umowy - zlecenia.

więcej informacji...

 

 
1 do 10 z 23