Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
Szukaj w tym dziale:

PLW.272.4.2015                                                        Złotów, dn. 13.11.2015r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5

II. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. z późniejszymi zmianami) informuję, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garażu pięciostanowiskowego

- etap IV

przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wspomnianej ustawy, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Złotów: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garażu pięciostanowiskowego - etap IV
Numer ogłoszenia: 290050 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

PLW.272.3.2015                                                                   Złotów, dn. 28.10.2015r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia

 

I. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie, 77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5

II. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. z późniejszymi zmianami) informuję, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garażu pięciostanowiskowego

- etap IV

przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wspomnianej ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 269774 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


PLW.272.1.2015                                                                             

Złotów, dn. 27.08.2015r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

o udzielenie zamówienia

 

I Pełna nazwa Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5

II. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. z późniejszymi zmianami) informuję, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego internatu na pomieszczenia biurowe oraz budowa garażu pięciostanowiskowego

- etap III

przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wspomnianej ustawy, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 205336 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty