Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
Szukaj w tym dziale:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-l, pkt 1a lit. a-d oraz 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. 2018.1557 tj.) ogłasza nabór kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w 2021 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie w związku z art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a-l oraz 2 ustawy o Inspekcji eterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2018.1557 tj.) ogłasza nabór kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w 2020 r.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie w związku z art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a-l oraz 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. 2018.1557 tj.) ogłasza nabór kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w 2019 r.

Działając na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.) oraz art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2016.1077 j.t.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie uprzejmie zawiadamia, że wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii i innych osób upoważnionych do wykonywania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. następujących czynności urzędowych:

- szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych;

- sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;

- badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;

- sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;

- badania mięsa zwierząt łownych;

- sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;

- sprawowania nadzoru nad punktami odbioru, przetwórstwem mleka oraz przechowywaniem produktów mleczarskich;

- sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych;

- pobierania próbek do badań;

- nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyznaczenia powinny złożyć pisemne deklaracje o gotowości do wykonywania czynności urzędowych, wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje do dnia 31 grudnia 2017r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie, ul. 8 Marca 5 w godz. 7:15 – 14:30.

Wzory wymaganych dokumentów są do pobrania na Sekretariacie Inspektoriatu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania Administracyjnego ( tekst jedn.:Dz.U.z 2000r.Nr.98 poz.1071 z póź. zmian.) zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie WYZNACZENIA LEKARZY WETERYNARII NIE BEDACYCH PRACOWNIKAMI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ DO WYKONYWANIA USTAWOWYCH ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ w zakresie  określonym w art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jedn:Dz.U.z 2007r. Nr.121 poz.842 z póź. zmian.),OSOBY ZAINTERESOWANE SPEŁNIAJĄCE WARUNKI USTAWY POWINNY ZŁOŻYĆ INFORMACJĘ O CHĘCI PODJĘCIA SIĘ WYKONYWANIA TYCH CZYNNOŚCI  DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW UL.8 MARCA 5 

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 31-12-2017R.