Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

Wyników na stronę: 10 20 30

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem są prace remontowo-malarskie w budynku Inspektoratu Weterynarii, ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów obejmujące zakresem części:

 • biura na poziomie parteru i I piętra: korytarze, WC, klatka schodowa ok. 1000m2

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Celem prac jest usuniecie starych powłok malarskich, wykonanie uzupełnień tynków i ich wyrównanie, gruntowanie podłożą, wykonanie ochron narożników, malowanie ścian i sufitów farbą lateksową.

W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w naszym sekretariacie lub przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres piwzlotow@piwzlotow.pl, najpóźniej do dnia 07.05.2021r.  

Wstęp

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piwzlotow.nbip.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-01-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: MAXIMUS Centrum komputerowe Marcin Grobelny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Orzeł, piwzlotow@piwzlotow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 672635154. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. 8 Marca 5 oraz wejście tylne (od podwórza). Do wejścia głównego prowadzą schody (4 stopnie). Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się dzwonek umożliwiający osobom z ograniczeniami zdrowotnymi przywołanie pracownika urzędu. Do wejścia tylnego prowadzą schody (12 stopni). Do wejścia do inspektoratu prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Toaleta dla osób niepełnospr. znajduje się na parterze przy recepcji. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca park. dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Raport o stanie zapewnienia dostepności PIW Złotów - format pdf

 

Film instruktażowy dla leśników i myśliwych.

Wersja II poprawiona i uaktualniona 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konserwator

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 na fermie kur niosek na terenie województwa wielkopolskiego apeluje do hodowców drobiu o przestrzeganie zasad mających na celu ochronę gospodarstwa przed wirusem zjadliwej grypy ptaków (HPAI).  

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Pliki do pobrania – Zasady ochrony drobiu

Pliki do pobrania – Ulotka HPAI

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 

Informacja dotycząca aktualnej sytuacji oraz oceny ryzyka związanej z występowaniem HPAI w Europie

Pliki do pobrania – Analiza grypa ptaków PIWet 20 listopada 2020

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-l, pkt 1a lit. a-d oraz 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. 2018.1557 tj.) ogłasza nabór kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia w 2021 r.

Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz

            Obowiązek zgłoszenia przez właściciela zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  z dnia 11 marca 2004r. (t.j. 2020.1421).  Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Procedura zgłaszania padnięć:

Informację o padnięciu zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie, z podaniem wymaganych danych:

a)    Imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia,
b)    Nr kolczyka zwierzęcia,
c)    Data urodzenia zwierzęcia,
d)    Data i godzina padnięcia zwierzęcia,
e)    Przyczyna padnięcia,  jeśli znana,
f)     Płeć  padłego zwierzęcia,
g)    Ilość sztuk bydła pozostałą w gospodarstwie,
h)    Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia,
i)     Czy zgłaszano już zakładowi utylizacyjnemu konieczność odbioru padliny lub jaki zakład odebrał już padłą sztukę.

Zakłady utylizacji:

 • STRUGA S.A.
  Jezuicka Struga 3, 88-111 Rajewo
  tel. +48 52 3511090
  tel./fax. +48 52 3512524
  email: struga@struga.pl
  Pogotowie Utylizacyjne - tel. 52 351 10 39,  668 570 592
 • Zakład Utylizacyjny "EKOUTIL" Śmiłowo
  ul. Pilska 1, 64-810 KACZORY
  tel./fax. +48 672814306
  telefony całodobowe:
  tel. kom. +48 667 984290
  tel. kom. +48 667 984135
  tel. +48 67 2814261
 • P.P.H. HETMAN Sp. z o.o.
  Florianów 24, 99-311 Bedlno
  tel. kom. +48 662 041241
  tel./fax +48 24 2821653; BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212
 • email: hetman@hetman.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie udostępnia poradniki dla rolników opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dotyczące:

 1. Prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie;
 2. Prowadzenia „rzeźni rolniczej”.

Pliki do pobrania:

Prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie

Prowadzenia „rzeźni rolniczej”

 

 
1 do 10 z 73